Leerplicht

 Leerplicht en verlof

Uw kind mag naar onze school als het vier jaar is, na de vijfde verjaardag wordt uw kind leerplichtig. Voor kinderen van vier en ook van vijf jaar oud kan de schooldag vermoeiend zijn. Tot zes jaar mag een kind vanwege vermoeidheid nog vijf uur per week thuisblijven, dit in overleg met de leerkracht en de directeur. Indien noodzakelijk kan hieraan nog eens 5 uur per week worden toegevoegd. Voor de (on-) mogelijkheden om verlof te krijgen buiten de schoolvakanties verwijzen wij u naar de tekst hieronder en/of www.leerplicht.net

Extra verlof kan worden aangevraagd wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden die ‘buiten de wil zijn gelegen’. Het verlof wordt verleend om een onredelijke situatie te vermijden, waarbij het belang van het kind voorop staat. Meestal blijft het verlof beperkt tot een of enkele dagen. Voorbeelden daarvan zijn:

Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting:
Bij verhuizing
Bij huwelijk van bloed-of aanverwanten tot en met de 4e graad
Bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad
Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad
Bij 12,5, 25, 40, 45, 50, 55 en 60-jarig huwelijks- en of ambtsjubileum van bloed- en -aanverwanten tot en met de 4e graad
Bij bepaalde gezinsproblematiek

De volgende situaties kunnen niet worden gekenmerkt als gewichtige situaties:

Bij bepaalde gezinsproblematiek
Een midweekaanbieding van ouders of anderen
Een of meerdere dagen eerder vertrekken naar vakantie om de files voor te zijn
Eerder vertrek of later terugkomen van vakantie om financiële redenen of vervoer technische redenen
Een afwijkend vakantierooster van kinderen uit een gezin die op een andere school zitten
Dienstrooster van de werkgever van de ouders
Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp
Geen andere boekingsmogelijkheden
Familiebezoek in het buitenland of bezoek aan land van herkomst
Verjaardagen van familieleden

Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt hiervoor dat een dag per gebeurtenis vrij wordt gegeven.

Indien u voor een periode tot 10 schooldagen verlof wil aanvragen dan doet u dit bij de directeur. Betreft de aanvraag meer dan 10 schooldagen dan beslist de leerplichtambtenaar over het verzoek. U dient de aanvraag dan schriftelijk in bij de leerplichtambtenaar, 8 weken van tevoren of zo snel mogelijk. De leerplichtambtenaar reageert schriftelijk naar u. U kunt tegen de beslissing schriftelijk in bezwaar gaan.

Als uw kind verzuimt zonder dat er toestemming is voor extra verlof, dan is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur van de school is, op grond van de Leerplichtwet, verplicht het schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Rond de schoolvakanties controleert de leerplichtambtenaar of alle kinderen op school zijn en of er geen sprake is van luxe verzuim.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de leerplicht. https://www.houten.nl/burgers/onderwijs/leerplicht-vakantie-verlof-en-vrijstelling/

© Basisschool | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®