Daltononderwijs

OBS de Plantage is een openbare basisschool voor daltononderwijs. Het daltononderwijs is geënt op de ideeën van Helen Parkhurst (1887-1973). Zij bracht haar ideeën als eerste in de praktijk in het plaatsje Dalton in de Amerikaanse staat Massachusetts. Hoewel de basis van het daltononderwijs in de jaren twintig van de vorige eeuw is gelegd, is het daltononderwijs juist in onze tijd zeer actueel. Het aantal daltonscholen neemt dan ook toe, waarbij scholen een omslag maken van traditioneel onderwijs naar daltononderwijs. Daltononderwijs groeit!

Het daltononderwijs behoort tot het traditionele vernieuwingsonderwijs, evenals Montessori, Jenaplan, Freinet en de Vrije School. De traditionele vernieuwingsscholen zijn verenigd in het SOVO Netwerk: een samenwerkingsverband van organisaties die zich sterk maken voor de kwaliteit van het vernieuwingsonderwijs in Nederland. Voor uitgebreide informatie over daltononderwijs verwijzen wij u graag naar: www.dalton.nl

Voor meer informatie over ons daltononderwijs, klik hier voor de schoolgids.

Onze visie

De visie van ons daltononderwijs is gestoeld op de vijf daltonkernwaarden:

Vrijheid-verantwoordelijkheid-vertrouwen

Deze drie V’s kunnen niet zonder elkaar. In het daltononderwijs vinden wij het belangrijk dat de kinderen kunnen omgaan met verantwoordelijkheden. Het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind is hierbij ons uitgangspunt. We geven de kinderen vrijheden en verantwoordelijkheden en begeleiden ze in het maken van keuzes.

De drie V’s zijn op maat. Een 12-jarige zal normaal gesproken meer vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen aankunnen dan een 4-jarige, maar er zijn ook individuele verschillen. Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig en krijgen deze ook.

Zelfstandigheid

Hieronder verstaan wij het zelf actief kunnen oplossen van dagelijkse problemen. Dit kan alleen ontstaan als kinderen voldoende verantwoordelijkheden worden geboden.

Het zelfstandig leren en werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen.

Zelfstandige kinderen denken creatiever, gebruiken hun tijd beter, zijn flexibeler en kunnen beter plannen. En dat zijn vaardigheden die ze in het leven na de basisschool uitstekend kunnen gebruiken.

Samenwerking

Op school besteden wij veel aandacht aan samenspelen en samenwerken. Wij leren kinderen naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar te hebben. Want hoe zelfstandig je ook bent, je hebt de ander nodig in de maatschappij. Samenwerken betekent dat leerlingen elkaar helpen om de verschillende leerstappen te zetten door: het stellen van vragen aan andere leerlingen, door samen naar oplossingen te zoeken en door suggesties aan elkaar te geven in het praktisch handelen.

In het daltononderwijs kunnen de kinderen regelmatig in tweetallen of in grotere groepjes werken, ze krijgen regelmatig groepsopdrachten. Het samenwerken vindt ook groepsdoorbroken plaats. Bijvoorbeeld met tutorlezen, waarbij een kind uit groep 7/8 samen leest met een kind uit groep 3/4.

Effectiviteit

Ons daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Wij zijn van mening dat wanneer leerlingen een taak krijgen waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in (beperkte) vrijheid zelf kunnen plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel effectiever is dan wanneer kinderen stilzitten en voortdurend naar de leerkracht moeten luisteren. We spreken hierbij over een producentgerichte houding i.p.v. een consumentgerichte houding, waarbij de leerlingen als het ware kleine ondernemers zijn, die verantwoordelijkheid leren dragen voor hun schoolwerk. De taak is hierbij een belangrijk onderdeel. D.m.v. een taak op maat, kan een kind zich optimaal en effectief ontwikkelen. Verder in deze schoolgids leest u meer over de (week)taak.

Reflectie

Door regelmatig met de leerling te reflecteren, komen we in het daltononderwijs tot ons gezamenlijke doel: de beste en meest effectieve leerweg voor ieder kind. Ook de school zelf reflecteert voortdurend om goed inzicht te krijgen in het professioneel handelen.

Waaraan is op OBS de Plantage te herkennen dat wij een daltonschool zijn

De leerstof op een daltonschool is gelijk aan die van andere basisscholen, maar de manier waarop de stof wordt aangeboden verschilt. Wij bieden de mogelijkheid, naast de reguliere basistaken, met keuzetaken en aangepast materiaal te werken, afgestemd op verschillende onderwijsbehoeften en talenten van de kinderen.

  • Onze vormen van zelfstandig werken, leren en reflecteren.
  • Ons pedagogisch handelen gaat uit van het vermogen van de leerling tot leren. Dit blijkt onder andere uit de keuzevrijheid van leerlingen gedurende een deel van de dag.
  • Het lokaal en andere ruimtes zijn ingericht voor zelfstandig werken en samenwerken.
  • Zelfstandig en samenwerkend leren krijgen veel aandacht.
  • Uit gedrag van de leerlingen blijkt dat zij gewend zijn aan vrijheid van handelen binnen grenzen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de verantwoordelijkheid voor het eigen werk en dat van klasgenoten.
  • Niet alleen de leerkracht, maar ook de leerlingen houden (ten dele) ook zelf hun leeractiviteiten en resultaten bij.
  • In het daltononderwijs wordt gewerkt met een takenbord, taakbrief of takenlijst, met dagkleuren en andere middelen en materialen t.b.v. zelfstandig werken, zoals een kleurenklok en een zogenaamd daltonblokje (kubus).

In grote lijnen bestaat een normale schooldag uit drie elementen:

Gezamenlijke activiteiten. Dagopening, kringgesprekken, spel, voorlezen, pauze, het vieren van een verjaardag.

Instructiemomenten. Kinderen krijgen uitleg over de leerstof of over hun taak. Dit kan plaatsvinden aan de hele klas, maar ook individueel of in een klein groepje.

Taakuren. Kinderen kiezen een opdracht uit de takenlijst en zijn zelfstandig aan het werk.

Voor meer informatie over ons daltononderwijs, klik hier voor de schoolgids.

Voor de website van de Nederlandse Dalton Vereniging klik hier.

© Basisschool | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®